Bülent Parmaksız’ın Kobanî davası savunmasından: “Ortadoğu’daki tarihsel düşmanlıkların asıl sebebi emperyalizm­dir; en başta da ABD emperyalizmi”

Daha önce sözlü savunmasının özetini ve yazılı savunmasının giriş bölümünü aktardığımız Bülent Parmaksız’ın Kobanî davasındaki yazılı savunmasının ikinci kısmını yayınlıyoruz.

Komün Dergi Yayın Kurulu


HDP’nin “6-8 Ekim Kobane Olayları” olarak anılan süreçle ilişki­si meselesine gelince: Bütün olayların, Orta­doğu’daki çatışmaların/sorunların kök nedeni emperyalist kapitalizmdir, emperyalist müdahaleler ve işgallerdir. Son­rasında ortaya çıkan diğer meseleler bunun türevidir. En büyük yanılsama; bölgedeki bütün geriliklerin-gericiliğin-işgalin kaynağı olarak IŞİD’in görülmesidir. Her kötülüğün kaynağı IŞİD’mişcesine bir yaklaşım, IŞİD’in arkasındaki gerçek tehlikeyi gizliyor. Çok açık; üç-beş yıl öncesine dek IŞİD yoktu. O zaman El Kaide vardı. Ondan önce Taliban… Son 150 yıldır Ortadoğu’da yaşanan her olayı iç di­namiklerden daha çok dış dinamikler; yani emperyalizm be­lirlemiştir. Sınırlar bu yüzden cetvellerle çizilmiş, Arapların ulusal birliği parçalanarak farklı ulus devletlere bölünmüş, emperyalizmin ihtiyaçlarına göre BAE, Kuveyt, Katar gibi yapay-uydu devletler bunun için kurulmuş, Kürt coğrafyası bu yüzden parçalanmış; İsrail’in Filistin’i işgali bundan do­layı devam ettirilebilmiştir. Sıraladığım bu sorunların çok daha fazlasının esas failleri İngiltere, Fransa ve ABD emper­yalizmidir.

Ortadoğu’daki gerçek işgalci güç, bütün geriliklerin/tarihsel düşmanlıkların asıl sebebi, kaynağı emperyalizm­dir; en başta da ABD emperyalizmi. İdeolojik olarak Sele­fi İslâmın önünü açan, İslâmı oryantalist bir bakışla IŞİD’e indirgeyen, İslâm’ın akıl-bilim-felsefe ile bağının kopması­nı hızlandıran, “Arap Baharı”nı rayından çıkaran, sınırları değiştirerek ulus devletleri parçalayan, halkları birbirine düşman eden, mezhepsel ayrımları çatışmaya dönüştüren, bölgedeki S. Arabistan, BAE, İsrail türünden devletleşmiş gericilikleri besleyen, Irak, Yemen, Suriye ve Libya’yı işgal eden, yeraltı ve yerüstündeki bütün doğal varlıkları talan eden, IŞİD, El Nusra, Ahrar uş-Şam türünden bütün gerici­likleri örgütleyen ve sonrasında bu örgütleri en başta Kürt­ler olmak üzere bölge halklarının üzerine saldırtan güç ABD emperyalizmidir.

Modern dönemlerde emperyalizmin bölgeye saldırısının tarihi 18. yüzyıla dek uzanıyor. Son iki yüzyıldan bu yana bölgemiz sömürgeciliğin, emperyalizmin işgal alanına dö­nüştü. İngilizlerin Akdeniz’deki ve Doğu Ticaret Yolları üze­rindeki etkisini ortadan kaldırmak için Napolyon’un Mısır’ı işgal etmesinin ardından bölge, emperyal güçlerin kapışma alanına dönüşmeye başladı. İngilizler, Hindistan’ı işgal et­tikten sonra en kısa yoldan Hindistan’a ulaşabilme kaygısıy­la Ortadoğu’ya olan ilgileri artmıştı. Geç kapitalistleşen ve bundan dolayı paylaşım çatışmasına geç giren Almanya ise bölgeye “Bağdat-Berlin Demiryolu Projesi” ile girdi. Sonra­sında 19. yüzyılda petrolün bulunmasıyla birlikte emperyal güçler arasındaki çatışmalar sertleşti, bölgenin sömürgeleş­tirilmesi derinleşti. O günden bugüne işgalci emperyal güç­ler değişti, ama Ortadoğu’nun talan edilmesi süreci değiş­medi. Üstelik bu işgal sadece askeri yollarla olmadı. Aynı zamanda siyasal, ideolojik, tarihsel, kültürel talanla devam ettirildi, ettiriliyor.

Napolyon, Mısır’ı aynı zamanda arkeologlar, din adam­ları, bilim heyetleriyle işgal etti. Sonrasında bu işgaller her zaman bir kültürel istilaya da dönüştü. Kapitalistleşmiş “Ba­tılı” kültür; kendi birikimlerini, kurumlarını, yaşam biçimini, dilini, dini değerlerini bölgeye empoze etti. Geleneksel olan her şeyi yıktı, modernleşme adına tepeden inmeci “Batılı” değerleri dayattı. Dolayısıyla modernlik/çağdaşlık adına da­yatılan kültür, sömürgeci talanın bir parçası olarak bölgeye nüfuz etti. İşgallere ve kültürel talana karşı giderek dozu artan bir direniş başladı. Direniş esas olarak İslâmi ideoloji üzerinden örgütlendi. Bölgede kapitalizmin geç gelişmesi ve onun bir ürünü olan ulus devlet anlayışının önceli milliyet­çilik hareketlerinin geç ortaya çıkması ve modern anlamda sınıf hareketlerinin örgütlenememesi nedeniyle İslâm, kimi zaman kesintiye uğrasa da, esas olarak bölgedeki direnişin temel muhalefet dinamiği haline geldi. O günden bugüne İslâmi eksenli siyasetin çoğu zaman iki yüzü oldu. Bir yanıyla bölgedeki talana ve sömürgeciliğe karşı “direniş ideolojisi olarak İslâm”, diğer yanıyla da em­peryalizmin ve bölge gericiliğinin temel dayanağı olarak “iş­birlikçi Siyasal İslâm.”

Başlangıçta Ortadoğu’da “böl-yönet” çizgisi ve kültürel talanda İngiltere ve Fransa’nın rolü belirleyicidir. Bugünkü Ortadoğu, İngiltere ve Fransa arasında 1916 yılında imza­lanan Sykes-Picot Antlaşması ardından şekillendi. 20. yüz­yılın hemen başında ise Almanya “İslâm ülkelerinin hami­si” rolüne, II. Dünya Savaşı’nın ardından da bu role ABD soyundu. ABD, “Yeşil Kuşak” projesi ile İslâmcı çizgiyle çok oynadı. Onu, reel sosyalizmi çevreleyen işbirlikçi bir ara­ca dönüştürdü. Sovyetler Birliği’nin yıkılması ardından ise “Medeniyetler Çatışması” ekseninde, İslâmın işbirlikçi ol­mayan kanadını hedef haline getirdi. Siyasal İslâmı ikiye böldü. Hizbullah, Hamas, İslâmi Cihat türünden direniş örgütlerini karşısına aldı. Öte yandan İhvan, Nahda Ha­reketi, AKP türünden “Ilımlı İslâmi” örgütlerin önünü açtı. Çeçenistan, Kosova, Bosna, Nijerya vs.deki Vahhabi grup­ları ve IŞİD, Nusra, Boko Haram türünden silahlı grupları ise, bütünüyle olmasa da işbirlikçi hale getirmeyi becerdi.

İslâmi siyaset ve kültüre selefi çizginin hakim olması, IŞİD türünden işbirlikçi İslâmi grupların “ana akım” haline gelmesinin esas nedeni dışsaldır ve bölgeye dışarıdan ya­pılan emperyalist müdahalelelerin sonucudur. 1860’lardan başlayarak İslâm’da modernleşmeci, ilerlemeci, akla-bilime-felsefi temellere dayanmaya çalışan eğilim kabaca 1950’lere dek varlığını devam ettirdi. Fakat enerji savaşları nedeniyle Ortadoğu sürekli o denli talan edildi, emperyalizm bölge­yi “üretici” olmaktan çıkarıp o denli “tüketici” hale getirdi, despot gerici rejimler eliyle diktatörlükleri o denli örgütle­di ve İsrail eliyle Arapları o denli aşağıladı ki, en sonunda talan edilmiş İslâm coğrafyasında radikal-Selefi akımların dışında başkaca bir muhalif akımın ortaya çıkmasının ko­şulları kalmadı.

Özellikle 1960’lar sonrasında Ortadoğu coğrafyasında “Batı, Batı’dır; Doğu da Doğu. Bu gerçek değişmez. Ve biz de kendi tarihi referanslarımıza dönmeliyiz. Batı’nın bütün insani-evrensel değerleri bizi sö­mürgeleştirmekten başka bir işe yaramıyor” zihniyeti gelişti. “Müslüman Kardeşler” (İhvan) örgütü, 1950’ler sonrasında İslâmcı çizginin siyasallaşmasını ve “siyasal İslâm”ın ortaya çıkışını hızlandırdı. Siyasal İslâm’ın önemli bir kanadı hızla radikalleşti; “anti-Batıcı” hale geldi. Dogmaya-fıkıha-kitabi metne bire bir bağlanmayı esas aldığı için dünyevi, kültü­ralist, modernleşmeci ve akıl-bilim-felsefe ile uzlaşma çiz­gisinden uzaklaştı. Gündelik hayatı İslâmi kurallar eksenin­de örgütlemeyi eksen aldı. İktidarlaşmaya ve devletleşmeye yöneldi. Bundan dolayı giderek bugünkü zamandan koparak tarih dışı kaldı, kendini var olan gerçek dünyaya kapattı.

Karanlıktan beslenen ta­rih dışı bir örgüt: IŞİD

Bu tarihsel arka plânla birlikte düşünüldüğünde, “Bugün hangi koşulların sonucu olarak IŞİD ortaya çıkmıştır?” soru­sunun cevabı önemlidir. IŞİD; Irak ve Suriye’nin emperyalist işgale uğramasının ardından ortaya çıktı. Toplam nüfusu elli üç milyon olan bu iki ülkede, işgal ve iç çatışmalar esna­sında bir buçuk milyon insan öldü ve dokuz milyon insan da ülkelerini terk etmek zorunda kaldı. Üretim alanlarının ta­rumar olduğu ve elektrik-su-yol türünden bütün altyapının tahrip edildiği, halklar ve mezheplerin birbirine düşürüldü­ğü, binlerce kadına tecavüz edildiği, Ebu Gureyb türünden vahşetlerin yaşandığı, Türkiye, S. Arabistan, Katar vb. dış güçlerin iç karışıklıklara müdahil olduğu bir ülke gerçekli­ğinden bahsediyoruz. İşte IŞİD, bu vahşetin ortasında çıktı. Bunca vahşetin olduğu bir yerde böylesine “ucube” bir ör­gütün çıkmasını anlamak hiç de zor değil. IŞİD; hem emper­yalist işgalin tepkisel bir sonucudur, hem de o işgalin bir parçası, ABD emperyalizminin işbirlikçisidir.

IŞİD, siyasal çizgisi itibarıyla tarih dışıdır, anakroniktir. İnsanlığın evrensel birikimlerine ve Sünni Araplar dışında­ki diğer halklara ve mezheplere düşmandır. İsrail’le çatış­maya girmekten özenle kaçınmaktadır. Bu yanları itibarıyla İslâm’ı direniş bayrağı haline getiren Libya’da Ömer Muhtar, Tunus’ta Burgiba, Pakistan’da Cinnah, Lübnan’da Hizbullah ve Filistin’de Hamas türünden örgütsel geleneklerin çizgi­sinden uzaktır. Daha çok Arap milliyetçiliğine ve sola yakın; ama yine de İslâmi referansları reddetmeyen Nasır ve Kad­dafi ile ise hiçbir benzerliği yoktur. El Kaide; bileşen örgütleri arasında organik bağların olmadığı, ideolojik ve dinsel bir söylemin ve ulaşılmak iste­nen hedeflerin bir arada tuttuğu, “mekânsız” ve “devletsiz” bir örgütlenmeye sahiptir. IŞİD ise tam tersine yerel hedef­lerle yetinen, belirli bir coğrafyada siyasal iktidar kurmak isteyen, “mekân, alan tutma” ve “devlet kurma” hedefli, 14. yüzyılda yaşayan İbn Teymiyyye’nin tarih dışı dogmalarını değişmez doğrular olarak kabul eden cihadi Selefi bir ha­rekettir. Fakat, izleyecekleri yol konusunda aralarında kimi farklar olsa da hem Taliban, hem El Kaide, hem de IŞİD tarih dışı, insanlık dışı hareketlerdir. İç dünyaları, zihinsel kodları ve kurmayı hayal ettikleri düzen birbirine benzemektedir. Afganistan Kandahar’da camideki yaşlı bir adamın Taliban için söyledikleri aslında bütün Selefi grupların iç dünyası­nı yansıtıyor: “Ölüm arasında karanlığın içinde yetiştiler, öfkeli ve cahiller. Hayatta neşe getiren her şeyden nefret ediyorlar.” Bu çarpık zihniyetin bir başka biçimde dışa­vurumu ise akıl dışılığıyla 1996-2001 yılları arasında iktidar olan Taliban yönetiminin, “İyiliği Emir ve Kötülüğü Men Bakanlığı”nın duvarında yazılı olan, “Aklı köpeklere atın, yozluk kokuyor” sloganında kendini göstermektedir.

IŞİD birkaç yıl içinde jet hızıyla palazlandı, fakat arkaik zihin dünyası ve hakim olduğu yerlerde uyguladığı vahşet nedeniyle hızla deşifre oldu ve bütün dünyanın tepkisi­ni üzerine çekti. Kobani’de yaşadığı yenilgi ile de yayılma hızı yavaşladı. Kobani, IŞİD saldırılarının durdurulduğu ve işgal hareketlerinin başarısız olduğu ilk yerleşim yeri­dir. Yani IŞİD’i ilk kez Kürtler durdurmuş oldu. Sonrasın­da Suriye’de Menbiç ve Rakka’yı IŞİD’in elinden aldılar. Irak’ta ise Musul’u kaybedince IŞİD hızla zayıfladı ve işgal ettiği bütün toprakları kaybetti. Yenilginin ardından ara­daki ilişki gereğince IŞİD’in önemli sayıda kadrosu, ihtiyaç olduğunda kullanılmak üzere Türkiye’ye taşındı ve onlarca farklı vilâyete dağınık şekilde yerleştirildi.

 “Türkiye, IŞİD’i niye des­tekledi?

Bütün dünyada, Türkiye’nin IŞİD veya diğer Selefi örgüt­lerin birçoğuyla ilişkili olduğu ve onların hamisi gibi dav­randığı kabul ediliyor. İster Nijerya, ister “Afrika Burnu”, isterse Libya veya İdlib’te olsun fark etmez; birçok yerde ki­min Selefi örgütlerle bir sorunu varsa sorunun çözümü için Türkiye’nin arabuluculuk etmesini istemesi tesadüf olmasa gerek. İlişkinin düzeyini görmek açısından sadece İdlib’e bakmak bile yeterlidir. İdlib, şu an bir zamanlar Afganistan’ın oynadığı rolü oynuyor. Tıpkı Afganistan’da olduğu gibi; Irak ve Suriye’nin işgali ardından onlarca farklı ülkeden bölgeye gelen yüz elli bine yakın radikal İslâmcı militan şu an İdlib’te toplanmış durumda. İdlib’i ise bölgeyi 14 gözlem noktası ile çevreleyen Türkiye koruyor. Türkiye buradaki unsurlar üzerinden Suriye’nin bölünmüş durumunu devam ettiriyor, ihtiyaç duyduğunda onları Libya’ya götürüyor. Kabil’de kal­ması Taliban rejimi tarafından kabul edilseydi, muhtemelen ileride Afganistan’a taşıyacaktı. Bu gruplara yıllardan beri silah gönderildiği ise herkes tarafından bilenen bir “sır”. Fa­kat bu sırrı son günlerde bir kez daha Peker videoları deşif­re etti. Türkiye’nin ayrıca bir dönem IŞİD üzerinden Suriye ve Irak’tan kaçak akaryakıt ticareti yaptığını ise üstü kapalı biçimde Rusya açıkladı. Rusya’nın bu konuyu BM gündemi­ne getirmekten son anda vazgeçtiği biliniyor.

Peki, Türkiye niçin bu düzeyde IŞİD’i destekledi veya onunla ilişkilendi? Bunun kabaca üç nedeni var: Bir; Selefi cihatçı örgütler üzerinden bölgede yayılma isteği. İki; yine aynı örgütler üzerinden Arap-Kürt gerilimini tırmandırmak ve bölgedeki Kürt kazanımlarını tasfiye etmek. Üç; özellikle dış politikada ideolojik/mezhepsel tarafgirlik.

Türkiye’nin en temel sorunlarından biri enerjiye; yani petrol gibi fosil yakıtlara sahip olmamasıdır. Bilinen rezerv­ler itibarıyla petrol ve doğalgaz gibi doğal varlıkları yok de­necek kadar az. Bundan dolayı enerji ihtiyacını esas olarak ithal ediyor. İthalat harcamalarının ağırlıklı bir kısmı enerji için harcanıyor. Her ne pahasına olursa olsun enerjiye ulaş­mak istiyor. Bu hedefine ilk elde ulaşabileceği alan olarak ise Irak’ın kuzeyindeki petrol yataklarını görüyor. Bilinen rezervler itibarıyla Dünya’da en fazla petrole S. Arabistan sahip. İkinci sırada Irak geliyor. Irak petrolünün üçte birlik kısmı ise bir Kürt coğrafyası olan Irak’ın kuzeyindedir. Mu­sul ve Kerkük bölgenin merkezi. Yani burası aynı zamanda petrol rezervleri çok yüksek olan bir bölgedir. Misak-ı Milli sınırları içinde tarif edilen Musul vilâyetini o günkü siyasal-askeri dengeler elvermediği için Türkiye önce Lozan, son­rasında ise 1926’da İngiltere ile yapılan Ankara Antlaşması gereği bırakmak durumunda kaldı. Fakat Musul’a ve petrole sahip olmak arzusundan hiç vazgeçmedi. 1991’de yapılan I. Körfez Savaşı esnasında Irak’ın istikrarsızlaşmasını bunun için bir fırsat olarak görüp değerlendirmek isteyen döne­min Turgut Özal Yönetimi, Körfez Savaşı’na girmek istedi. Ancak savaşa dahil olmak hedefi bir devlet politikası hali­ne getirilemedi. Sadece bir hükümet politikası olarak kaldı.

Özal’ın önerdiği bu yayılmacı politikanın ordu başta olmak üzere devlet katında kabul görmemesinin esas sebebi “Kürt Meselesi”dir. Çünkü Özal, bir Kürt bölgesi olan Musul başta olmak üzere Irak’ın kuzeyine yerleşebilmek için bölgedeki Kürtlerle bir anlaşma yapmak, onların rızasını almak ve Türkiye’de ise Kürt me­selesinin çözülmesi gerektiğinin farkındaydı. Tabii Irak’taki Kürtlerin rızasını alabilmek için öncelikle Türkiye’deki Kürt meselesinin çözülmesi ve bunun Güneyli Kürtler için bir model haline getirilmesi gerekiyordu. Özal o dönem bundan dolayı “federasyon” tartışmalarını başlattı. Şayet Türkiye’de­ki Kürtlerle federatif bir çözümde anlaşabilirse bu sayede K. Irak bölgesindeki Kürtlerin de bu federasyonun bir par­çası haline gelebileceğini, dolayısıyla kendi deyimiyle “bir koyup üç alma”nın imkânları olabileceğini düşünüyordu.

Fakat bu politika üniter devlet politikasından vazgeçmeyi ve Kürtlerin kolektif haklarını tanımayı gerektirdiği için devlet nezdinde kabul görmedi. Üstelik içeride Kürt meselesi ile yeterince sorun yaşadığını düşünen Türk yönetenleri, Irak içlerine doğru sınırlarını genişletip buna bir de Güney Kürt Bölgesi’nin beraberinde getireceği riskleri de eklemek iste­medi. Ayrıca o dönemde yavaş yavaş uluslararası bir mese­le haline gelmeye başlayan Kürt meselesinin K. Irak Kürt Bölgesi’nin içerilmesiyle birlikte uluslararası boyutunun daha da derinleşeceği endişesi de yönetenleri ürkütmektey­di. Aslında o dönemdeki “devlet aklı”, 1926 koşullarındaki zihin kodlarına çok benziyor. Kürtlerin ayrı bir millet olarak varlığını tanımamak, varlıklarını inkâr etmek. İçeride zaten yeterince sorun haline gelen Kürt meselesine bir de Güney Kürtlerini dahil ederek sorunu büyütmemek. Öte yandan Türk yönetenleri bir bütün olarak o savaşa dahil olsaydı bile, ABD’nin Güney Kürt Bölgesi’nin ve Musul petrollerinin yönetimini Türkiye’ye bırakıp bırak­mayacağı meselesi de ayrı bir tartışma konusudur. Konunun başkaca bir yüzü de budur.

Sonuç olarak 1991’de önerilen program Kürt sorununda yaşanan kaygılar nedeniyle kabul görmedi. Ancak egemenler, yayılmaya imkân veren başka­ca fırsatları kovalamaktan hiç vazgeçmedi. II. Körfez Sava­şı ardından böyle bir fırsat tekrar ele geçirildi. ABD, Irak’ı işgal etti. Saddam rejimi devrildi. Ortaya çıkan kaos orta­mını Türkiye, IŞİD başta olmak üzere Selefi örgütleri kulla­narak bölgede yayılmak için bir fırsat olarak gördü. Bahsi geçen örgütlerin hamiliğini üstlenerek petrol bölgelerinde etkinlik kazanacağını düşündüğü için IŞİD’in Musul işgali­ni sessizlikle karşıladı. Türkiye’nin IŞİD’le ilişkilenmesinin birinci nedeni işte bu enerji bölgelerine doğru olan yayıl­ma arzusundan kaynaklanmaktadır. İkinci nedeni yine Kürt meselesiyle bağlantılıdır. Türkiye; hem Irak’ta, hem de Suriye’de Kürtlerin kazanımlarını tasfiye etmek istiyor. 1991 sonrasında Irak’ın kuzeyinde kurulan “Irak Kürt Bölgesel Yönetimi”nden ve 2012 sonrasında Suriye’nin kuzeyinde ku­rulan “Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi” nden çok rahatsız.

Üstelik bu dönemde Kürt meselesi tamamıyla uluslararası bir sorun haline geldi. Uluslararası kamuoyu artık her iki bölgedeki Kürtlerin kazanımlarını destek­liyor. Bundan dolayı Türk yönetenleri bölgede Arap-Kürt gerilimini tırmandırmak, Kürtlerin coğrafi hakimiyetlerini ve kurumlaşmalarını tasfiye etmek için IŞİD türünden Se­lefi Arap orijinli örgütleri destekledi; Kürt yerleşimlerine yapacakları işgal girişimleri konusunda onları motive etti. Türkiye’nin IŞİD’le ilişkilenmesinin üçüncü nedeni tamamen ideolojik ve mezhepsel tercih sebebiyledir. Mezhepsel bakış aynı zamanda dış politikanın ana omurgasını belirler hale getirilmiştir. AKP hükümet­leriyle birlikte, hem içeride hem de dışarıda siyaset yeniden Sünnî merkezli olarak inşa edilmeye başlandı. Bundan do­layı 2014 yılında Türkiye, Maliki önderliğindeki Şiilerin ağır­lıkta olduğu Irak Hükümeti’ne karşı Sünnî muhalefeti kendi çevresinde toplayarak savaş açan IŞİD’i destekledi. Türkiye bu politikasıyla IŞİD üzerinden Irak’ta kendi himayesinde Sünniler için federal bir bölge kurmayı hedefledi. Eğer bu politika başarılı olsaydı Musul petrolleri üzerinde söz sahibi olabilecekti. Ama olmadı. IŞİD hangi hızla palazlandıysa, o hızla da sönümlendi.

10 Haziran 2014’te Musul’un IŞİD tarafından işgal edil­mesi ve Şengal’de Ezidilerin yaşadığı katliamın ardından IŞİD’e karşı ilk önce İran tavır aldı ve mevzilerini Haziran ayı sonunda bombaladı. ABD ise Musul düştükten iki ay sonra, 8 Ağustos 2014’de IŞİD’e karşı saldırıya geçti. IŞİD karşıtı 66 üye ülkeden oluşan koalisyon 11 Eylül 2014’te kuruldu. Baş­langıçta Türkiye, işgal esnasında Musul Konsolosluğu’nda rehin alınan elçilik görevlilerini gerekçe göstererek koalis­yona katılmadı. Aynı süreçte, sonrasında karar değiştirse­ler de, Suudi Arabistan ve Ürdün de IŞİD’i destekliyordu. Rusya ise 30 Eylül 2015’ten itibaren IŞİD’i vurmaya başladı. Ciddi anlamda ABD operasyonları da Rusya’nın müdahalesi ardından başladı.

Türkiye, konsolosluktaki rehineler serbest bırakıldıktan sonra da IŞİD karşıtı koalisyona katılmakta istekli olmadı. Fakat 23 Temmuz 2015’te IŞİD, Kilis sınırında bir Türk gö­revlisini öldürünce ve esas olarak da uluslararası baskılar nedeniyle 24 Temmuz 2015’te IŞİD’e karşı hava operasyon­ları için İncirlik Üssü’nü açmak zorunda kaldı. Başından itibaren Türkiye, yukarıda saydığımız nedenlerden dolayı IŞİD’e karşı tavır almakta hep isteksiz oldu. Onları “öfkeli çocuklar” olarak gördü. Ancak uluslararası baskılardan ka­çamayacak duruma geldiğinde, “kağıt üstünde” IŞİD karşıtı koalisyona katılmak durumunda kaldı.

“Kürt Hizbullah”ı ve IŞİD

Türkiye’nin 2014’lerde IŞİD’le kurduğu ilişki 1980’lerde kendisini “Hizbullah”, halk arasında “Hizbul-kontra”olarak adlandıran yapı ile kurduğu ilişkiye benziyor. Hizbullah Hareketi özellikle 1980’li ve 90’lı yıllarda Kürt siyasal ha­reketinin yükselişe geçtiği dönemde Kürt Hareketi’ne karşı örgütlendi/kullanıldı. Hizbullah, klasik devlet yönetme bi­çiminin bir düsturu olan “bir zararlıyı bir başka zararlı ile tasfiye etmek” ekseninde, İslâmi referansları esas alan bir hareket olarak örgütlendi. İslâmcılık ve Kürtleri yoğun bir biçimde İslâmize etme politikası, Kürt ulusal bilincinin ge­lişmesini engelleyecek sağlam bir ideolojik dayanak olarak görüldüğü için Kürt illeri zaten onlarca yıl boyunca ağır bir İslâmizasyona tabii tutulmuş, tarikatların bölgede örgütlen­mesi teşvik edilmişti. Bundan dolayı yıllar içinde Kürtlerde İslâmi duyarlılık çok gelişmiş, ulusal bilincin ve modernleş­me hareketlerinin gelişmesini perdeleyen bir rol oynamıştı.

Böylesi gerici bir altyapıya ve zihinsel kodlara sahip olan bölgede Hizbul-kontra türünden hareketlerin örgütlenme­si yönetenler açısından çok da zor olmadı. Nihayetinde Hizbullah Hareketi yükselen ulusal bilincin gelişmesini en­gellemeye çalıştı, devlet desteğiyle bölgede yıllar boyunca karanlık faaliyetler yürüttü ve binlerce cinayet işledi. Fakat 2000’li yılların başında Kürt siyasal hareketi strateji de­ğişikliğine gidince, devlet de politika değiştirdi ve eski bi­çimiyle kullanma ihtiyacı duymayacağını düşündüğü için Hizbullah’a karşı operasyonlara başladı ve hareketi önemli ölçüde tasfiye etti. Hizbullah’la kullanma ekseninde kuru­lan ilişki, birçok örnekte görülebileceği gibi; her zaman tek yönlü bir ilişki biçiminde yürümüyor. İlişkinin biçimi çoğu zaman karşılıklı olarak kullanma/kullanılma ilişkisine de dönüşebiliyor. Kuşkusuz bu ilişkide baskın olan ve bundan esas olarak yararlanan tarafın devlet olduğu çok açıktır. Ama gelinen noktada Hizbullah türünden “ayrılma eksen­li” bir programa sahip, İslâmcı bir Kürt hareketinin örgütlü hale geldiği de bir gerçekliktir. Başlangıçta lâik ve modern bir hareket olan FKÖ’nün gücünü zayıflatmak için; İslâmi referanslarla kurulmasını teşvik ettiği HAMAS’ın sonraki yıllarda, kurucusu olduğu İsrail’le yoğun çatışmalı süreçlere girdiği hatırlanmalıdır.

Türkiyenin IŞİD’le kurduğu ilişki, tam da bölgede Hiz­bullah ile kurduğu ilişkiye benziyor. Her iki grupla kurduğu ilişkideki ortak nokta, Kürt siyasal hareketine karşı kurul­muş olmasıdır. IŞİD ve Hizbullah hareketlerinin her ikisi de İslâmi söylemi/programı esas almaktadır. Hizbullah’la 1980 ve 90’larda Türkiye’nin Kürt illerinde, IŞİD’le ise 2014 döne­minde Irak ve Suriye’de ilişki kurulmuştur. Kuşkusuz IŞİD’le kurduğu ilişkide Kürt siyasetine karşıtlık dışında birden faz­la amacı hedeflediğini biliyoruz. Hizbullah ile bölgedeki Kürt siyasal hareketine karşıtlık temelinde daha dar hedef­lerle bir ilişki kurulurken, IŞİD’le ise daha geniş bir coğraf­yada Arap-Kürt karşıtlığını büyütme hedefli daha derinlikli bir ilişki kurulmuştur. Özellikle IŞİD’le kurulan ilişkide kul­lanma/kullanılma diyalektiği, Hizbullah’la kurulan ilişkideki kullanma/kullanılma ilişkisinden çok farklıdır. IŞİD’le ku­rulan ilişkide, IŞİD’in bu ilişkide Türkiye’nin imkânlarından daha fazlasıyla yararlandığı uluslararası kamuoyunda kabul görmektedir.

Hem IŞİD, hem de Hizbul-kontra, vahşice yaptıkları ey­lemlerle insanlar üzerinde dehşetli bir korku yarattılar. Vü­cut bütünlüğünü bozacak şekilde kafasının kesilmesinden veya Domuz Bağı ile bağlanıp karanlık dehlizlerde işkenceli sorguların ardından yok edilme tehlikesinden etkilenmeye­cek insan yoktur herhalde. “Domuz Bağı” ve “kafa kesme”, Kürtler başta olmak üzere Ortadoğu’da yaşayan bütün in­sanlar üzerinde derin travmalar yaratan terör yöntemleri ve kavramlardır. Dehşet duygusu; insanın hayatını felç eder, bilincini köreltir. İşte domuz bağı ve kafa kesme eylemleri ile bölgemizde son 30 yıldır bu travma yaratıldı. Artık IŞİD denilince; insanların, özellikle kadınların aklına hemen deh­şetli bir biçimde kafa kesme, tecavüz ve köle pazarlarında satılma kaygısı geliyor. IŞİD’in zihinlerde yarattığı, yaratmak istediği algı bu.

Adının bile anılmasının insanları tedirgin ettiği, herhangi bir yeri işgal etmeden önce korkusunun o kente ulaştığı barbar bir hareketten bahsediyoruz. Dolayısıyla hafızada bu biçimde kodlanmış bir IŞİD’in Kobani’ye saldırması ardından, bunun, Türki­ye’deki Kürtler üzerinde bir reaksiyon yaratmayacağını dü­şünmek eşyanın doğasına aykırıdır. Bu dehşeten­giz arka plân kavranmadan Ekim 2014 yılında cereyan eden “Kobani olayları” anlaşılamaz. Gerçekten de IŞİD, 15 Eylül 2014’te Kobani’ye saldırdığında Kürtler, hemen bu du­ruma kendiliğinden bir tepki vermeye başladı. IŞİD’in Kobani’ye saldırısı ardından Kürtler başta olmak üzere demokratik kamuoyunun saldırıya karşı tepkisini göstermek için birçok yerde sokağa çıkması haklı ve meşru­dur. Tıpkı kapısına zorla dayanıp ailesine zarar vermek iste­yen saldırgana karşı herhangi bir kişi nasıl karşılık veriyor­sa, Kürtler de aynı şekilde işgal girişimine karşı direnerek tepkilerini gösterdiler. Kürtlerin sadece tel örgülerin ayırdığı yakınlarıyla dayanışma içine girmeleri kimseyi şaşırtmamalı ve korkutmamalıdır. IŞİD’e karşı insanların yaşadığı topra­ğını, evini, yurdunu savunması bir haktır ve meşrudur. Sal­dırı esnasında o insanlarla dayanışma içinde olmak da en az onun kadar meşrudur.

Bir kenti savunmak: Kobani

Tarihte kuşatmaya, işgal girişimlerine karşı direnen şe­hir örnekleri olduğu biliniyor. İnsan yaşadığı yeri, toprağı savunur. Bu kimi zaman bir ülkenin, kimi zaman bir şehrin, kimi zaman da aidiyet duyulan alanın savunması şeklinde olur. Mekân, yaşam alanı, yurt bellenen toprak eğer biri­leri tarafından işgal edilme riskiyle karşı karşıya ise, işgale karşı direnmek zorunluluktur. Sadece mekân, yurt, toprak için değil; bazen bir fikir, program, hedef, kitle, yaşam biçi­mini savunmak için de direnmek gerekir. Her türden ezme-ezilme ilişkisinde ezilenlerden yana olmak; bilimin, aklın, ahlâkın, vicdanın gereğidir. Kimi durumlarda ise alan/top­rak/yurt ile fikir, program, ilke, yaşam biçimi ilişkisi özdeşlik haline gelir ve direnmek; hem mekânın, hem de fikrin/yaşa­mın aynı anda savunulması anlamına gelir.

Bir şehrin ve bir yaşam biçiminin savunulduğu kent dire­nişlerinin son örneği Kobani’dir. Kobani’de de Kürtler, IŞİD vahşetine karşı hem kendi topraklarını hem de Erbil ve Sü­leymaniye merkezli yönetim anlayışından farklı olarak yeni bir fikir ve programla kurmaya çalıştıkları yaşam biçimlerini savundular.

IŞİD’in Kobani kuşatması 15 Eylül 2014 tarihin­de başladı ve 27 Ocak 2015’e dek sürdü. Kadınların kitlesel olarak içinde yer aldığı Kobanili Kürtlerin direnişi sayesinde IŞİD saldırısı püskürtüldü. IŞİD’in yayılması ilk kez Kobani’de durdurul­du. İspanya İç Savaşı düzeyinde olmasa bile, Türkiyeli Sos­yalistler dahil birçok farklı ülkeden insan Kobani direnişine katıldı, uluslararası düzeyde destek ve dayanışma gösterdi. Kuşatma esna­sında Kobanili Kürtler işgale karşı sadece kendi topraklarını değil; aynı zamanda devrimi, özgür yaşam biçimini ve komünal hayatı da savundu. Bu yüzden IŞİD’e karşı yapılan savaşın, aynı zamanda tarihsel olarak daha ileriyi ve insanlığın geleceğini temsil ettiğini söyleyebiliriz.